Om människan och vetenskapen

Riktlinjer för korrekturläsare

Layoutprocessen vinner på att alla följer nedanstående riktlinjer. Ifall frågor finns, kan man vända sig till ikarostidskrift@outlook.com. Notera att alla angivna längder (i tecken) inkluderar mellanslag.

Till korrekturläsaren

Undvik att ”spåra” dina ändringar, d v s så att det (gamla) du ändrat på fortfarande framgår. Enbart om du är osäker på t ex ett ord, en formulering, en menings innebörd etc, använder du den funktionen.

Artiklarnas längd

En artikel som upptar ett uppslag i Ikaros, bör vara mellan 7500 och 8000 tecken lång. Detta inkluderar inte eventuellt tillkommande faktarutor, ordförklaringar.

En essä bör vara mellan 11 000 och 13 000 tecken lång. Ifall man vill skriva en så lång text, är det bra att kolla med redaktionen först.

Återkommande kolumner – Klassiker, etc (och andra som kan tänkas introduceras) – är i regel mellan 3700 och 4000 tecken långa.

Recensioner kan också vara kortare, i samma längd som kolumnerna, men inget hindrar att en recension är längre (7500-8000 tecken). Detta är dock maximilängden.

Ledarens längd är 2700 tecken; ledarstickets längd är 1900 tecken.

Kursivering, fet stil, styckeindelning, mellanrubriker

Kursivering förekommer när titlar på böcker, filmer, etc nämns. Likaså kursiveras ord på främmande språk (a priori, bullshit etc). Namn på t ex utländska universitet, eller liknande instanser, kursiveras inte. Vill man betona ord används också kursiveringar, inte fet stil.

Namn, när de förekommer första gången, skrivs i fet stil. Frågor i intervjuer skrivs i fet stil, mer om det nedan.

Nytt stycke markeras med en tom rad.

Använd gärna mellanrubriker: fyra till sex stycken per en längre, ensides artikel. Brödtexten följer direkt på mellanrubriken, på följande sätt:
”Styrda studier
Statiner – läkemedel som ska sänka kolesterol och därmed risken för hjärtsjukdomar – finns högt uppe på Uffe Ravnskovs lista över villfarelser….”

Förkortningar

Allt skrivs ut, förkortningar förekommer inte. Speciellt för korrekturläsaren att notera. Det finns undantag: FN, USA, NATO, EU, NASA och sådana typer av allmänt använda förkortningar kan förekomma. Men undvik förkortningar som p g a, o s v, t ex, bl a…

Artiklarnas upplägg

Skribenten eller korrekturläsaren ska se till att dokumentet (i MS Word) är uppställt på följande sätt:

[ARTICLE TYPE] Kolumn, Artikel, Ledare, Recension, eller något annat

[TITLE]

[ENGLISH SUMMARY FOR LAYOUT] Short descriptive text so that our graphical designer can choice a suitable illustration.

[INGRESS] Några meningar för att locka läsaren och ge en översikt vad artikeln handlar om.

[QUOTE] Kopiera hit en kort mening per citat. Använd citationstecken om det är ordagrant, men man kan också göra ändringar och klipp i texten och då utelämnas citationstecken. Ändrar man texten betydligt kan det vara lämpligt att be författaren godkänna den, men utan citat-tecken kan det ses som redaktionens bidrag. (Eventuellt.)

[BOX] Fakta elller ordförklaringar i en separat ruta[/BOX]

[MAIN TEXT] Brödtexten, med formateringar enligt ovan.

[INTERMEDIATE HEADING] Några mellanrubriken kan underlätta läsningen.

[AUTHOR] Författarens namn och en mening med beskrivande text – vanligtvis titel och i vilken roll personen har kunskap om området.

[Book/References] En förenklad beteckning är tillräckligt: Författarens Namn: Titel. År. Vid recension: Författarens Namn: Titel. Ort: Förlag År. (Ifall man ser det som viktigt kan t ex illustratörer, översättare, etc nämnas.)

Upplägg för intervjuartiklar

Som övriga artiklar, men frågorna skrivs i fet stil och svaren föregås av ett talstreck. Exempel:

”Men ifall kolesterolvärdet är ovidkommande, och statiner förebygger infarkter, är det inte en positiv sak?
– Problemet är att vi inte vet hur många som får biverkningar. I statinstudierna, som alla finansieras och styrs av det läkemedelsbolag vars preparat man testar, underrapporteras biverkningarna. …”

Uppgifter om skribenten

Varje skribent ska tillsammans med texten sända ett foto, i jpg-format, på sig själv. Helst av ansiket enbart. Notera att fotot måste vara tillräckligt stort, minst 300 dpi.

Skribenten ska i slutet av artikeln ge en kort beskrivning av sig själv, typ ”Dan Lolax är forskare i filosofi vid Åbo Akademi.” (Området kan specifiseras ifall man vill.)

Arvoden

Ikaros ekonomi är sådan, att vi inte kan utlova arvoden för artiklar. Skribenten måste informeras om detta. Varje skribent får gratis exemplar av det aktuella numret, till sig själv och för att dela ut.