Granskningsförfarande

Ikaros’ kollegiala granskningsförfarande 

Ikaros är en hybridtidskrift som dels publicerar kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, dels essäer och recensioner.

Ikaros-redaktionen läser de artiklar som skickats in och avgör vilka som kan skickas direkt till kollegial granskning, vilka som behöver redigeras och vilka som tidskriften inte vill publicera. Att artiklarna granskas kollegialt innebär att manuskripten sedan sänds till minst två sakkunniga som bedömer dem. Bedömningsprocessen är anonym och skribenternas namn avslöjas inte för de sakkunniga. De sakkunniga känner inte heller till varandras namn. Namnet på de sakkunniga avslöjas inte heller för artikelskribenten. Den sakkunniga skriver ett utlåtande, i vilket det framgår hur den sakkunniga förhåller sig till om huruvida artikeln kan publiceras eller inte. Den sakkunniga kan rekommendera att artikeln A) publiceras som sådan, B) publiceras med mindre revideringar, C) skickas in på nytt efter omfattande revidering eller D) refuseras.  

Redaktionen förväntar sig opartiska och konstruktiva sakkunnigutlåtanden där skribenters personliga stil beaktas. Den sakkunniges utlåtande beaktar artikelns korrekthet i sak, dess ämnesmässiga relevans och dess kännedom om tidigare forskning. Vid behov kommenterar den sakkunniga aspekter som berör det vetenskapliga framställningssättet (exempelvis syftesformuleringens klarhet, överensstämmelsen mellan rubriksättning och innehåll, definitionen av centrala begrepp och teorier, textens uppbyggnad och tolkningens och argumentationens åskådlighet). Den sakkunniga kan rekommendera och föreslå revideringar. 

Den sakkunniga har tystnadsplikt och får inte utnyttja den information som framkommer i artikelmanuskriptet eller sprida den vidare. Den sakkunniga har dock givetvis rätt att uppge sakkunniguppdrag exempelvis i sin meritförteckning. 

Utlåtandena sänds till skribenten och redaktionella kommentarer bifogas. Om två sakkunniga ger inbördes uppenbart motstridiga utlåtanden om samma text kan redaktionen be om ytterligare ett utlåtande av en tredje sakkunnig. 

Redaktionens publiceringsbeslut baserar sig inte endast på sakkunnigutlåtandena. I sista hand är det alltid redaktionen som fattar besluten. 

Den kollegiala granskningen bidrar till att säkerställa en hög vetenskaplig nivå hos publicerade texter. Ikaros’ granskningsförfarande följer de riktlinjer som utarbetats av Vetenskapliga samfundens delegation och de texter som genomgått kollegial granskning förses med deras märke: