Om människan och vetenskapen

Author: admin

Barnlitteraturkritik: en fråga om litterär kvalitet? 

Barnlitteraturkritik: en fråga om litterär kvalitet? 

Hur bedömer man ett verk riktat till barn? Maria Lassén-Seger reflekterar kring barnlitterär kvalitet  och den finlandssvenska barnlitteraturkritikens betydelse idag utifrån ett historiskt perspektiv.    För ett par veckor sedan slängde jag och min kollega drösvis med svenska barnböcker. Varför då? Jo, böckerna var så dåliga […]

Andlöst monster eller besjälat tempel? Om orgeln och dess klang

Andlöst monster eller besjälat tempel? Om orgeln och dess klang

Hur är orgeln uttryck för avancerad ingenjörskonst? Är orgeln ett enda instrument eller är den en hel orkester? Hur fungerar mångfalden av klanger och stämmor? Vilken roll har organisten i skapandet av orgelmusikens klang? Sverker Jullander skriver om orgeln.    ”Det fullkomligaste Instrument”  Det är […]

2024-1 Kritik

2024-1 Kritik

Christoffer Steffansson och Daniel Wickström: Kritikens reflekterande motstånd

Martina Moliis-Mellberg, Freja Rudels och Salla Aldrin Salskov: Kan en byrå rädda kritiken?

Fredrik Hertzberg: Litteraturen som konstform-tankar efter kvalitetsdebatten

Ulrika Nielsen: Den sänkta ribbans paradigm

Sara Nyman: En kritikers timlön

Michel Ekman: Man har mer utrymme för allt. Om den essäistiska kritikens lugn

Leena Kuumola: Om konstkritik

Maria Lassén-Seger: Barnlitteraturkritik: en fråga om litterär kvalitet?

Alexander Öhman: Lévinas, Celan och kritiken som en rörelse mot den Andre

Rakel Similä: Bortom en avslöjande kritik

Christoffer Steffansson: Form och tilltal: Om konstens och kritikens möten

Martin Gustafsson: Kant om smak, geni och konstkritik

Birgit Schaffar: Källkritik är bara början

Hugo Strandberg: Psykoanalys som kulturkritik

Kristendom, nationalism och populism i Norden

Kristendom, nationalism och populism i Norden

Håller nationalpopulistiska partier i Norden på att kidnappa den kristna kulturen och identiteten genom att framställa sig som dess försvarare? Kan nationalistisk populism fungera som ett botemedel mot mer extrema former av nationalism, eller är den bara en trojansk häst? Björn Vikström skriver.   Att […]

2023-4 Ljud

2023-4 Ljud

Christoffer Steffansson: Ljudets dimensioner Owe Ander: Musik och notation Sverker Jullander: Andlöst monster eller besjälat tempel? Om orgeln och dess klang Susanna Leijonhufvud: Lyssnandet till musik i en ljudbubbla Sam De Boise: Varför påverkar musiken människor? Töres Theorell: Om hörsel och musik Caterina Stenius: Språket […]

2023-3 Populism och popularisering

2023-3 Populism och popularisering

Måns Vikström: Populism i förklädnad

Kristoffer Holt: Kulturkrig och populism: vilken roll spelar de journalistiska medierna

Björn Vikström: Kristendom, nationalism och populism i Norden

Lina Rahm, Mathias Martinsson och Jörgen Behrendtz: AI, klimatet och populism

Elva goda råd till journalister från Videnskab.dk

Hannes Nykänen: Kunskapens förargliga labyrinter

Pär Segerdahl: Filosofi som katalysator för demokratiska samtal

Niklas Salmose: Fiktionens roll i den ekologiska krisen

Peter Ehrström: Populärkulturens sociala och politiska roll

Sven-Erik Klinkmann: Clint Eastwood: ikon, auteur, libertarian

2023-2 Rymd

2023-2 Rymd

Christoffer Steffansson: Rymdens obestämdhet David Dunér: Resan till månen Sanja Särman och Johan Arnborg: Oraklet i periferin Rebecca Forsberg: Galaktisk arkeologi Piia Posti: Mötet mellan människan och yttre rymden Bengt Gustafsson: Att flyga ännu högre — om Ikarosdrömmar i vår tid Johan Eriksson: Den nya […]

Klimatkompensation – ett omstritt svar på krisen

Klimatkompensation – ett omstritt svar på krisen

När allt fler länder ställer upp allt djärvare klimatmål har olika former av klimatkompensation kommit i fokus. Vad är för- och nackdelarna med klimatkompensation, kan den överhuvudtaget användas som en tillförlitlig metod att minska klimatutsläppen? Madelene Ostwald skriver.    Dagens klimatkris har sin grund i […]

Om representation och presentation inom den historiska sameforskningen

Om representation och presentation inom den historiska sameforskningen

Vilka problem kan uppstå då samer presenteras eller representeras i forskning och populärvetenskap? Hur ska man bedriva sådan forskning? Otso Kortekangas skriver.  

 

Miljöhistorikern Sverker Sörlin talade i sitt sommarprogram i Sveriges Radio P1 i somras om det dåliga kunskapsläget i Sverige angående samer och den samiska kulturen. Enligt Sörlin har få svenska doktorsavhandlingar i historia under den senaste tioårsperioden behandlat samisk tematik. 

Min avhandling om samisk utbildningshistoria, som jag försvarade vid Stockholms universitet i januari 2018, är en av dessa fåtaliga avhandlingar. Sedan jag började med avhandlingen 2013 har sameforskningen i hela Norden blivit både bredare och djupare, men kunskapsläget både innanför och utanför akademien är ändå fortfarande väldigt tunt då det gäller samiska frågor. Sörlin kopplar detta dåliga kunskapsläge till behandlingen av samer och norra Sverige mer allmänt. I och med att befolkningen och beslutsfattarna i mellersta och södra Sverige har så lite kunskap om samiska näringar och samiskt levnadsätt, har det varit lätt att fatta beslut som gynnar de befolkningstäta delarna av landet samtidigt som de drabbar samerna. Några exempel på följder av sådana beslut är den extensiva vattenkraftsutbyggnaden för hundra år sedan, och dagens vindkraftsutbyggnad, som pågår med mycket större intensitet i norra Sverige än mer söderut. Samma problematik är synlig i Finland, där Lappland ses som antingen ett ”tomt” naturreservat, resursförråd eller Finlands sista utpost för snö och vintersporter i ett allt varmare klimat. 

Det krävs alltså mer forskning, men kanske framför allt en popularisering av redan befintliga forskningsresultat. Därav följer dock en allt mer brännande fråga, som gäller presentation och representation – vem ska få presentera och representera samerna? 

I urfolkssammanhang talar man ofta om ”kolonisering av kunskap”. I Nordens fall handlar det om att icke-samiska forskare forskat om samer, deras kultur och språk, forskningsresultat som aldrig sedan publiceras på samiska. Samerna har inte heller konsulterats då publicering har skett. Ett klassiskt exempel på detta är Uppsalaprofessorn Johannes Schefferus Lapponia (1673), en bok om de svenska (inklusive dagens Finland) sameområdena under 1600-talet. Schefferus besökte aldrig norra Sverige, utan fick sin information via ett antal präster som var verksamma i de samiska områdena. Lapponia, skriven på latin och snabbt översatt till ett antal europeiska språk, blev en ”bestseller” i det dåtida Europa, men boken har fortfarande inte getts ut på någon av de samiska språkvarieteterna.  

Detta ”representationens problem”, som postkolonialteoretikerna kallat fenomenet, är ständigt närvarande även i dagens diskussioner och forskning gällande samer. Det pågår en aktiv debatt både inom och utanför universiteten om vem som har rätt att bedriva forskning om samerna, och framför allt på vems och vilka villkor. Många samiska forskare och sameforskare av idag har tagit inspiration från en forskningstradition som heter urfolksstudier (indigenous studies). Enligt en av urfolksstudiernas grundargestalter, Linda Tuhiwai Smith (en maori från Nya Zeeland) måste varje forskare som önskar studera ett urfolk idag vara mycket medveten om den problematiska roll som forskningen haft och fortfarande har inom urfolkssammanhang. Enligt Smith ska forskaren ställa sig själv ett antar frågor, såsom: Varför åtages forskningsprojektet? Vem har formulerat dess mål och syften, och vem ska forskningen komma till gagn? Kopplat till denna tradition finns också en tanke om att involvera urfolken själva i forskningen, inte som studieobjekt utan som medskapare av själva forskningen.  

Det finns mycket gott att säga om dessa teorier och den öppning för icke-västerländska epistemologier som urfolksstudier fört med sig. Samtidigt måste man gå varsamt fram då man tillämpar teorier och modeller från en annan kontext i det samisk-nordiska sammanhanget. Som professor i samisk kultur vid Uleåborgs universitet Veli-Pekka Lehtola konstaterat, måste forskare kunna se komplexiteten och de många lagren av historia som samernas historia inrymmer. Att till exempel utgå ifrån att samerna alltid varit passiva objekt eller maktlösa undersåtar utesluter en hel historia av samarbete och kulturmöten mellan samer och andra nordbor. Arkeologen Carl-Gösta Ojala skriver i boken Sámi Prehistories: The Politics of Archaelogy and Identity in Northernmost Europe följande: ”Sámi history is not just about exclusive Sáminess, but also about interaction, meetings, mixture and hybridity”. Samtidigt finns det dock skäl att försöka få syn på och ärligt erkänna de maktstrukturer som ofta missgynnat och fortfarande missgynnar samer. Att till exempel avfärda kolonialismen helt och hållet som något som absolut inte ägt rum i Finland kallar Veli-Pekka Lehtola för en ”extremtolkning” (se Lehtolas nyutkomna bok Entiset elävät meissä. Saamelaisten historiat ja Suomi). 

Som icke-samisk forskare som idag jobbar med samiska frågor får man visa stor respekt och tacksamhet för urfolksstudiernas metodologiska innovationer. Att vara grundkritisk inte bara gentemot källorna utan även gentemot sina egna och andra forskares tolkningar och utgångspunkter ingår dessutom i en historikers källkritiska grundutbildning. Samtidigt är påminnelser som Lehtolas och Ojalas viktiga, i och med att det alltid finns en risk att komplexiteten tappas bort när man importerar teoretiska och metodologiska modeller. Problemet med komplexiteten följer också med till populariseringsuppdraget: populariseringen handlar allt som oftast om att berätta om forskningen på en lättillgänglig och allmän nivå. En sådan allmän nivå riskerar emellertid att skapa monolitiska och homogena definitioner om en enda samisk kultur som ställs gentemot till exempel den finska kulturen. 

Det är detta uppdrag som är en av utmaningarna när det gäller representation och även presentation inom samiska studier. Det handlar om en problematik som kanske också betecknar historievetenskapen i största allmänhet: hur kan man förmedla en tillräckligt allmän kunskap som en stor publik utan förkunskaper kan ta till sig samtidigt som man respekterar källorna samt det och de man studerar. I idealfallet lyckas forskning och popularisering förmedla åtminstone något av det intrikata, osynliggjorda och ofta även otippade som gör historia, också den samiska, så intressant, speciell och relevant. 

 

Otso Kortekangas är historiker och forskare vid Åbo Akademi. Kortekangas har publicerat flera böcker, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga texter, ofta med fokus på samisk historia. 

Om (o)hållbarhet och resiliens

Om (o)hållbarhet och resiliens

Varför är förmågan att hantera förändringar, utmaningar och motgångar viktig i vår ohållbara tid? Hur kan resiliens bidra till en mera hållbar värld? Och hur stärker man i så fall sin egen och andras resiliens? Ann-Christin Furu skriver.   När jag skriver den här essän sänker […]